• Blog
  •  
  • Predaj zadĺžených a problémových nehnuteľností.

Predaj zadĺžených a problémových nehnuteľností.

Na trhu nehnuteľností sa mnohokrát objavia na predaj nehnuteľnoti, ktoré sú zadĺžené, problémové alebo aj kombinácia oboch, patria sem:

Nehnuteľnosti, na ktorých viaznú splatné dlhy, záväzky, sú ohrozené dražbou,  resp. inou formou speňažovania:

ide o nehnuteľnosti zaťažené exekučnými, daňovými, sudcovskými, prípadne inými zákonnými záložnými právami, ktoré vznikajú zo zákona a služia na zabezpečenie  splatných pohľadávok, ďalej sem môžeme zaradiť zmluvné záložné práva, ktoré zabezpečujú pohľadávky bánk, nebankových spoločností a rôznych fyzických osôb, ktoré sa stali  z dôvodu neplnenia záväzku dlžníka taktiež splatnými, prípadne prišlo aj k začatiu výkonu záložného práva za účelom speňaženia a to dobrovoľnou dražbou, exekučnou dražbou, priamym predajom, verejnou obchodnou súťažou...................

 

Nehnuteľnosti s problematickou vlastníckou štruktúrou:

jedná sa o nehnuteľnosti po rozvode v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), pričom po rozvode neprišlo k vyporiadaniu BSM, resp. keď aj prišlo,tak jeden z manželov nechce predať, blokuje predaj, alebo na druhej strane chce veľmi rýchlo predať svoj podiel, obdobne sem môžeme zaradiť aj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, kde niektorý spoluvlastník  nechce predať, blokuje predaj, alebo chce veľmi rýchlo predať, prípadne sem môžeme zaradiť aj situáciu keď nehnuteľnosť nie je možné predať ako celok a to napríklad z dôvodu, že podielový spoluvlastník je maloletý, neznámy, nezvestný, umrel,......

 

Nehnuteľnosti, pri ktorých skutkový stav nie je v súlade s katastrálnym:

ide o nehnuteľnosti nezapísané v katastri nehnuteľností, resp. zapísané len čiastočne, môže sa jednať o legálnu, neoprávnenú alebo čiernu stavbu, taktiež nehnuteľnosti postavené čiastočne alebo úplne na nevysporiadanom pozemku,  nehnuteľnosti kde vlastník stavby nie je vlastníkom prilahlého pozemku a úprav práv a povinností vlastníka stavby k pozemku nie je upravená a je problematická.

 

PREDAJ ZADĹŽENEJ, RESP. PROBLÉMOVEJ NEHNUTEĽNOSTI

nie je jednoduchý, je však riešiteľný aj bez odbornej pomoci, ale bez odborných skúseností je to beh na dlhú trať, ktorá v konenčnom výsledku môže vyjsť drahšie ako s odborníkom. V prípade ak sa vlastník/vlastníci obrátia na odborníka akou je naša realitná kancelária zaoberajúca sa takouto činnosťou, tak vysvetlíme klientom, že existujú tri varianty riešenia, každý má svoje výhody aj nevýhody.

 

1. OZDRAVENIE A SPROSTREDKOVANIE PREDAJA

v praxi sa využíva menej, služba spočíva v tom, že naša realitná kancelária v prípade potreby z vlastných finančných zdrojov nehnuteľnosť po finančnej stránke ozdraví,  to znamená urobí sa konsolidácia  všetkých  dlhov, ktoré zaťažujú nehnuteľnosť a vznikne jeden dlh. Ak to situácia vyžaduje, tak z vlastných  zdrojov odkúpime  spoluvlastnícky podiel problémového spoluvlastníka, taktiež v prípade nezrovnalostí,  ak skutkový a užívací stav, ktorý sa domnelo vlastní nesúhlasí s právnym stavom zapísaným  v katastri nehnuteľností, tak  vykonáme všetky právne úkony a opatrenia, aby tento stav  bol aj právnym stavom  zapísaným v katastri nehnuteľností (patrí sem legalizácia a zápisy stavieb do katastra nehnuteľností, geometrické plány,  usporiadanie pozemkov, zastupovanie  v súdnom, stavebnom, katastrálnom, resp. v inom potrebnom konaní pred príslušným orgánom štátnej správy).

Zastávame názor a zároveň je to aj výhoda tejto služby, že takéto riešenie predaja zadĺženej, resp. problémovej nehnuteľnosti sa skutočne približuje k obchodu WIN -WIN, to znamená, aby obe strany boli čo najviac spokojné a v rámci  možností sa snažíme, aby bol výťažok z predaja čo najvyšší, nakoľko klienti našej realitnej kancelárie platia len za služby, ktoré využijú, na druhej strane je nevýhodou, že výsledok nie je okamžitý.

 

2. PRIAMY VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

sa v praxi pomerne častou využíva, predovšetkým však v prípadoch ak je nehnuteľnosť len zadĺžená (je to pomerne rýchlo riešiteľné), mnoho realitných kancelárii, investorov, resp. obchodníkov s nehnuteľnosťami tento spôsob preferuje, podavajú ho ako obchod WIN - WIN, to znamená, že každá strana vyhráva a obe zmluvné strany sú spokojné, nie je to až tak celkom pravda, nakoľko s následným predajom sú spojené daľšie administratívne, registračné, poplatkové, ale predošetkým daňové povinnosti a mnohokrát aj odvodové povinnosti do zdravotnej poisťovne, ktoré treba pretransformovať do výkupnej ceny, aby mohol byť na konci vygenerovaný služný zisk. Na jednej strane je výhodou možnosť dostať  sa k finančným zdrojom pomerne rýchlo, táto výhoda je však na druhej strane vykúpená nevýhodou, ktorou je skutočnosť, že výkupná  cena je výrazne nižšia ako reálna trhová.  Priamy výkup realizujeme aj my, ak to však situácia dovoľuje, tak preferujeme pred ním ozdravenie nehnuteľnosti z našej strany a následné sprostredkovanie predaja.

 

3. PREFINANCOVANIE DLHOV

mnoho klientov sa dostane  do zlej finanančnej situácie a to nie priamo svojim zavinením (ručiteľské záväzky, zdedené dlhy, úmrtie, resp. iné nešťastie v rodine,......) a preto v individuálnych prípadoch ponúkame možnosť po konsolidácii všetkých dlhov do jedného dlhu, tento dlh splatiť  v primeranej lehote  a to jednorazovo alebo v splátkach. Výhodou je, že nedôjde k speňaženiu  nehnuteľnosti tretej osobe, na druhej strane  nevýhodou je  preplatenie dlhu  úrokom  mierne vyšším ako v bankovom sektore.

 

AKO TO FUNGUJE

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie – sme finančne silná realitná kancleária s vlastnými finančnými  ako aj investyčnými zdrojmi, máme dlhoročné skúsenosti, v praxi sme zatiaľ vyriešili všetko a skutočne vyriešime akýkoľvek problém. Na stretnutí zodpovieme na všetky vaše otázky, navrhneme riešenie, v prípade ak vás nepresvedčíme a rozhodnete  sa s nami nespolupracovať, tak akékoľvek poradenstvo na stretnutí je pre vás z našej strany bezplatné, stretnutím  s nami môže skutočne len získať.

 

KONTAKTUJTE NÁS:

Horváth Tibor – 0905 299 352

facebook stránka: Reality férovo

E-mail: info@realityferovo.sk